Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:665 · Visa register
Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2015-11-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:10
Ikraft: 2016-01-01
1 § De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska ha anslutit sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster senast vid den tidpunkt som anges i bilagan. 2 § Bestämmelser om överenskommelser och samverkan mellan de myndigheter som anges i bilagan och Statens servicecenter finns i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. Bilaga Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017 Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bolagsverket Boverket Brottsoffermyndigheten Centrala studiestödsnämnden Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domarnämnden E-hälsomyndigheten Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimarknadsinspektionen Exportkreditnämnden Fastighetsmäklarinspektionen Finanspolitiska rådet Folke Bernadotteakademin Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortifikationsverket Forum för levande historia Försvarets materielverk Försvarsunderrättelsedomstolen Försäkringskassan Gentekniknämnden Göteborgs universitet Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för vård och omsorg Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Institutet för språk och folkminnen Justitiekanslern Kammarkollegiet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konkurrensverket Konstnärsnämnden Konsumentverket Kronofogdemyndigheten Kungl. biblioteket Kustbevakningen Lantmäteriet Medlingsinstitutet Mittuniversitetet Moderna museet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Myndigheten för kulturanalys Myndigheten för press, radio och tv Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för statligt stöd till trossamfund Myndigheten för tillgängliga medier Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Myndigheten för yrkeshögskolan Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Nordiska Afrikainstitutet Patent- och registreringsverket Pensionsmyndigheten Polarforskningssekretariatet Revisorsinspektionen Rymdstyrelsen Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) Rättsmedicinalverket Sametinget Skatteverket Skolforskningsinstitutet Statens centrum för arkitektur och design Statens fastighetsverk Statens försvarshistoriska museer Statens geotekniska institut Statens haverikommission Statens historiska museer Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Statens institutionsstyrelse Statens konstråd Statens kulturråd Statens maritima och transporthistoriska museer Statens medieråd Statens musikverk Statens skolinspektion Statens skolverk Statens tjänstepensionsverk Statskontoret Stockholms konstnärliga högskola Strålsäkerhetsmyndigheten Svenska institutet Svenska institutet för europapolitiska studier Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tullverket Tillväxtverket Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Trafikanalys Universitets- och högskolerådet Universitetskanslersämbetet Upphandlingsmyndigheten Valmyndigheten Överklagandenämnden för studiestöd Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2018 Högskolan i Gävle Högskolan Kristianstad Konstfack Post- och telestyrelsen Statens veterinärmedicinska anstalt Transportstyrelsen Förordning (2019:10).