Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:30 · Visa register
Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2012-01-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:347
Ikraft: 2012-03-01
1 § Denna förordning kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen, och 2. kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen. 2 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Statens jordbruksverk ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Jordbruksverket ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas. 2 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Skogsstyrelsen ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Skogsstyrelsen ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas. Förordning (2020:347). 3 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Jordbruksverket är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning. 3 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Skogsstyrelsen är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning. Förordning (2020:347). 4 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Jordbruksverket har godtagit. 4 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Skogsstyrelsen har godtagit. Förordning (2020:347). 5 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Jordbruksverket ansvarar för kommunikationen med Europeiska kommissionen i frågor enligt EU-förordningarna och den årliga rapporteringen till kommissionen enligt artikel 8.1 i rådets förordning 2173/2005. Tullverket ska lämna det underlag till Jordbruksverket som myndigheten behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet. 5 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Skogsstyrelsen ansvarar för kommunikationen med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i EU-förordningarna och för den årliga rapporteringen till kommissionen enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005. Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet. Förordning (2020:347). 6 § Med tullmyndigheterna avses i artikel 5.7 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och i artiklarna 5, 6.2 och 13 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 Tullverket. 7 § I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om straff. 8 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning. 8 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2020:347). Övergångsbestämmelser 2020:347 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 2. Skogsstyrelsen ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden som har inletts hos Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska överlämna handlingarna till Skogsstyrelsen. 3. För licenser som har godtagits före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre lydelsen.