Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:811 · Visa register
Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1365
Ikraft: 2013-01-01
Uppgifter 1 § Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Uppdragsverksamhet 2 § Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424) eller av enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina 1. biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande, och 2. ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet. 2 a § För de ändamål som anges i 2 § 1 ska myndigheten med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över uppgifter om elevers slutbetyg, examensbevis eller motsvarande från gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Uppgifterna i registret ska lämnas till statistikansvarig myndighet för skolväsendet eller till den myndighet eller det organ som den statistikansvariga myndigheten bestämmer. Förordning (2018:1365). 3 § Myndigheten får utöver 2 § utföra uppdrag inom ramen för sina uppgifter, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller ersättning från uppdragsgivaren. Tillträde till högskoleutbildning 4 § Myndigheten ska meddela föreskrifter och fatta beslut i fråga om tillträde till högskoleutbildning i enlighet med vad regeringen föreskriver. Förordning (2018:5). Bedömning av utländska utbildningar 5 § Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Förordning (2018:5). 6 § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2018:5). 7 § Myndigheten ska vara nationellt informationscentrum i enlighet med vad som följer av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997. Förordning (2018:5). Internationellt samarbete och mobilitet 8 § Myndigheten är det svenska programkontoret för de EU- program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutar i ett enskilt fall. Förordning (2018:5). 9 § Myndigheten ska administrera de program som avses i 8 § och besluta om deltagande och bidrag i fråga om dessa program. Förordning (2018:5). 10 § Myndigheten ska 1. administrera internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten, och 2. anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom EU:s institutioner. Förordning (2018:5). 11 § Myndigheten ska vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass). Förordning (2018:5). Information 12 § Myndigheten ska informera om 1. högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning, 2. de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-program inom utbildningsområdet än de som avses i 8 §, och 3. internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk utbytestjänstgöring enligt förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder. Förordning (2018:5). Uppföljning och analys 13 § Myndigheten ska ansvara för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2018:5). Främjande uppgifter 14 § Myndigheten ska 1. stimulera intresset för högskoleutbildning, och 2. främja breddad rekrytering till högskolan. Förordning (2018:5). 15 § Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förordning (2018:5). Arbetets bedrivande 16 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2018:5). Ledning 17 § Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2018:5). 18 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. I styrelsen ska studenter vara representerade. Förordning (2018:5). Anställningar och uppdrag 19 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2018:5). Personalansvarsnämnd 20 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2018:5). Tillämpligheten av vissa förordningar 21 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2018:5). Avgifter 22 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (2018:5). Överklagande 23 § Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program och fördelning av bidrag får inte överklagas. Förordning (2018:5).