Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:808 · Visa register
Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2008-10-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:983
Ikraft: 2008-11-13
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EG:s delgivningsförordning). 2 § Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt artikel 2.2 i EG:s delgivningsförordning med behörighet att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat. Förordning (2013:983). 3 § Sändande organ enligt artikel 2.1 i EG:s delgivningsförordning är domstolar, Kronofogdemyndigheten samt andra svenska myndigheter som ska delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. 4 § Om handlingar har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver länsstyrelsen inte delge eller låta delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har översänts enligt överenskommelsen. Förordning (2013:983). 5 § Handlingar som har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ behöver länsstyrelsen delge eller låta delge endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på svenska eller engelska. Förordning (2013:983). 6 § Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt artikel 3 i EG:s delgivningsförordning. Förordning (2013:983). 7 § I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).