Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:30 · Visa register
Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-01-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:660
Ikraft: 2008-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:929
Upphävd: 2009-11-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. De termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Det som sägs om landsting i denna förordning gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. Statistik 2 § För att Apotekens Service Aktiebolag ska kunna föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel, ska den som bedriver detaljhandel med sådana läkemedel kvartalsvis lämna uppgifter till bolaget om varje nikotinläkemedel som sålts föregående kvartal. Uppgifterna ska innehålla information om 1. försäljningsställets namn och adress, eller om verksamhetetsutövaren saknar fast driftställe i Sverige, namn eller firma samt postadress, 2. Vilket kvartal uppgifterna avser, 3. läkemedlets namn, 4. läkemedelsform, 5. styrka, 6. förpackningsstorlek, 7. antalet sålda förpackningar. De uppgifter som anges i andra stycket ska vara Apotekets Service Aktiebolag tillhanda senast en månad efter varje kvartals utgång. Förordning (2009:660). Utlämnande 3 § Har upphävts genom förordning (2009:660). Bemyndigande 4 § Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan enligt 3 § och egenkontroll enligt 5 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Verkställighetsföreskrifter 5 § Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel och av denna förordning.