Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:954 · Visa register
Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2008-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer i syfte att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Former för stöd 2 § Statligt stöd enligt denna förordning kan lämnas i form av 1. organisationsstöd, 2. verksamhetsstöd, och 3. projektstöd. Villkor för stöd 3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till en nationell organisation som 1. är demokratiskt uppbyggd, 2. är partipolitiskt obunden, och 3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte. Stöd får även lämnas till en organisation som är ett samarbetsorgan för flera organisationer. 4 § Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. 5 § Organisationsstöd får lämnas till en organisation som 1. har som huvudsakligt syfte att tillvarata svenska konsumenters intressen nationellt eller internationellt och som har bedrivit sådan verksamhet under minst två år före ansökan om stöd, 2. är rikstäckande, och 3. har minst 1 000 betalande medlemmar. Även om villkoren i första stycket 3 inte är uppfyllda får stöd lämnas till en organisation som är ett samarbetsorgan för flera organisationer, om organisationerna sammanlagt har minst 1 000 betalande medlemmar. 6 § Verksamhetsstöd får lämnas till en organisation vars verksamhet syftar till att stärka svenska konsumenters inflytande på marknader i Sverige, inom EU och andra internationella forum och där representerar svenska konsumenter eller deltar i nationellt eller internationellt standardiseringsarbete. 7 § Projektstöd får lämnas till en organisation för projekt som har till syfte att ta till vara konsumenternas intressen, bidra till en ökad kunskap och ge konsumenterna bättre förutsättningar att göra aktiva val. Projekten ska vara klart avgränsade och får inte ingå i den sökandes ordinarie verksamhet. Stöd får inte lämnas till projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte. Beslutande myndighet 8 § Konsumentverket fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan. Stöd beviljas för högst ett år i sänder. Beslut om stöd får förenas med villkor. Utbetalning 9 § Konsumentverket får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Redovisning 10 § En organisation som har tagit emot stöd enligt denna förordning ska till Konsumentverket lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Konsumentverket bestämmer för att göra det möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten. 11 § Konsumentverket ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått stöd, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en sammanfattande redogörelse för vad stöden har använts till och en bedömning av stödets effekter i förhållande till dess syfte. Återbetalning 12 § Konsumentverket får besluta att ett stöd, helt eller delvis, ska betalas tillbaka 1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter, 2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för, 3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 10 §, eller 4. om villkor i beslutet inte har följts. Överklagande 13 § Konsumentverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Bemyndigande 14 § Konsumentverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.