Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:24 · Visa register
Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2007-02-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:723
Ikraft: 2007-02-12
Tidsbegränsad: 2008-01-01
1 § Denna förordning är tillämplig på yrkesmässig trafik i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län med fordon som inte är registrerade i Sverige och som endast transporterar rundvirke som härrör från skogar som skadats som en följd av stormarna den 8 och 9 januari 2005 och vid stormen den 14 januari 2007. 2 § Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § samt 4 kap. 4 § och 5 § andra stycket yrkestrafiklagen (1998:490) skall inte gälla för sådana transporter som avses i 1 §, förutsatt att transportföretaget innehar ett sådant gemenskapstillstånd som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden vid godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier. 3 § Den som anlitar en förare för att utföra transporter som avses i 1 § skall upplysa föraren om de bestämmelser om vägtrafik och vägtransporter som är av särskild betydelse för transporterna. 4 § Den som anlitar ett transportföretag som avses i 2 § skall 1. upplysa företaget om innehållet i 9 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och 2. föra anteckningar om de uppgifter som anges på företagets gemenskapstillstånd. Anteckningar som avses i första stycket 2 skall bevaras under denna förordnings giltighetstid.