Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:527 · Visa register
Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2006-05-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1210
Ikraft: 2006-07-01
1 § Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige. Förordning (2014:1210). 2 § Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) förs in i eller ut ur landet. Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt för jakt eller tävling. 3 § Uppgiftsskyldigheten avser 1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det har förts in till Sverige och året för införseln, 2. vapentypen, 3. införsel- eller utförselorten, 4. datum för införseln eller utförseln, och 5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd. Förordning (2011:574). 4 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.