Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:368 · Visa register
Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2004-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:586
Ikraft: 2004-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1110
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Bolagsverket är central förvaltningsmyndighet för 1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 2. handels- och föreningsregisterärenden, och 3. bank- och försäkringsregisterärenden. Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning. Förordning (2007:586). 2 § Bolagsverket för register över 1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud, 2. fysiska personers och dödsbons konkurser, och 3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde. 3 § Bolagsverket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Verket prövar frågor om ersättning till likvidatorer. Förordning (2005:89). 4 § Bolagsverket ger ut en tidning för kungörelser av insända årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och tillfälliga näringsförbud. 5 § Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation. Bolagsverket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de villkor om föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Verksförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Bolagsverket med undantag av 4, 11-14, 22 och 33 §§. I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll. Förordning (2006:1294). Myndighetens ledning 7 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten. 8 § Vid Bolagsverket skall det finnas ett råd som består av generaldirektören och ytterligare högst fem ledamöter. Rådet skall utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd så att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen. Personalföreträdare 9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Övriga bestämmelser 10 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Bolagsverket - ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt - ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag. Förordning (2004:709). 11 § Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets 1. aktiebolagsregister, 2. handelsregister, 3. föreningsregister, 4. filialregister, 5. EEIG-register, 6. företagsinteckningsregister, 7. europabolagsregister, 8. europakooperativsregister, 9. bankregister, 10. försäkringsregister, eller 11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2007:586).