Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:306 · Visa register
Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:259
Ikraft: 2003-08-01
Tidsbegränsad: 2020-07-01
Regeringen föreskriver följande. 1 § En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt denna förordning. För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7–9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning). Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen (2011:185). Förordning (2011:421). 2 § Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden. Förordning (2011:421). 3 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Förordning (2011:421). 4 § En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om 1. verksamheten vid den aktuella skolenheten, 2. motiven för att delta i försöksverksamheten, 3. utformningen av försöksverksamheten, och 4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas. Förordning (2011:421). Övergångsbestämmelser 2008:630 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.