Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:459 · Visa register
Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-06-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1265
Ikraft: 2003-08-01
Tidsbegränsad: 2011-07-01
1 § En kommun får enligt bestämmelserna i denna förordning anordna försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan utöver den undervisning som får anordnas enligt 2 kap. 8 § grundskoleförordningen (1994:1194). 2 § Delar av undervisningen får anordnas på engelska språket. Under den sammanlagda tid som sådan undervisning anordnas får högst hälften av undervisningen ske på engelska språket. Förordning (2008:1265). 3 § En kommun som deltar i försöksverksamheten skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Kommunen skall även medverka i Statens skolverks uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. 4 § En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolverk. Anmälan ska innehålla uppgifter om 1. verksamheten vid den aktuella skolan, 2. motiven för att delta i försöksverksamheten, 3. hur kommunen säkerställer att de elever som undervisas inom försöksverksamheten får tillräckliga kunskaper i svenska språket för att nå grundskolans kunskapsmål i samtliga ämnen, 4. utformningen av försöksverksamheten i övrigt, och 5. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas. En kommun som upphör med försöksverksamheten ska anmäla detta till Skolverket. Förordning (2008:1265).