Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:61 · Visa register
Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2002-02-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:392
Ikraft: 2002-04-01
1 § Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar: 1. uppgifter som finns på valsedlar, och 2. valresultat med angivande av a) namn, b) folkbokföringsort, c) ålder, d) kön, och e) partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt val, eller f) beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem som har varit kandidater i val till Sametinget. Förordning (2008:1277). 2 § Sådana personuppgifter som anges i 1 § får även lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling. 2 a § Personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för tillhandahållande av dubblettröstkort enligt 5 kap. 10 § vallagen (2005:837). Förordning (2018:392). 3 § Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2015:14).