Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:287 · Visa register
Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2002-05-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:995
Ikraft: 2002-07-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning skall tillämpas vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets verksamhet med det digitala kulturarvsprojektet. Definitioner 2 § Med det digitala kulturarvsprojektet avses i denna förordning Kungl. bibliotekets projekt att med hjälp av automatiserad robotteknik samla in, bevara och tillhandahålla det nationella digitala kulturarvet i form av det svenska material som publiceras på Internet. Med det svenska material som publiceras på Internet avses i denna förordning material som går att hänföra till Sverige genom sådan anknytning som adress, adressat, språk, upphovsman eller avsändare. Förhållandet till personuppgiftslagen 3 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i projektet, om inte något annat följer av denna förordning eller annars av 2 § personuppgiftslagen. En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning. Personuppgiftsansvar 4 § Kungl. biblioteket är personuppgiftsansvarigt för sin behandling av personuppgifter i projektet. Ändamål 5 § Personuppgifter får behandlas i projektet för att tillgodose behovet av forskning och information. Behandling av känsliga personuppgifter 6 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas i projektet bara om det är nödvändigt för att tillgodose de ändamål som anges i 5 § denna förordning. Databas för projektet 7 § Inom projektet får Kungl. biblioteket ha en samling av personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 5 § (databas för projektet). 8 § I projektets databas får behandlas bara sådana personuppgifter som har offentliggjorts genom publicering i det svenska materialet på Internet. 9 § Uppgifter i projektets databas får lämnas ut på medium för automatiserad behandling bara för att användas i forskning. Kungl. biblioteket får ta ut avgifter för sådant medium med belopp som motsvarar självkostnaden. 10 § Direktåtkomst får medges till uppgifter i projektets databas bara via terminaler inom Kungl. bibliotekets lokaler. Sökbegrepp 11 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och sådana personuppgifter som anges i 21 § samma lag får inte användas som sökbegrepp. Rättelse och skadestånd 12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. 13 § Har upphävts genom förordning (2018:995).