Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:989 · Visa register
Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2001-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1402
Ikraft: 2002-01-01
Tidsbegränsad: 2012-01-01
1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid samtliga förvaltningsrätter. Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion och notarieförordningen (1990:469). Förordning (2009:1402). 2 § Har upphävts genom förordning (2003:328). 3 § Föredragande som har fullgjort notariemeritering får ges förordnande enligt 20–21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion. Vad som sägs om notarie i 14 § andra stycket, 20 § andra och tredje styckena och 21 § andra och tredje styckena förordningen med förvaltningsrättsinstruktion ska även gälla föredragande som fått förordnande enligt första stycket. Förordning (2009:1402). 3 a § Har upphävts genom förordning (2007:649). 4 § Lagmannen får förordna anställda vid förvaltningsrätten att på eget ansvar 1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och utlänningslagen (2005:716), och 2. förordna sakkunnig i mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Förordning (2009:1402). 5 § Lagmannen får förordna lagfarna föredragande som har tjänstgjort minst två år vid förvaltningsrätt och förvaltningsrättsnotarier som har tjänstgjort minst ett år, under förutsättning att de bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämpliga, att på eget ansvar 1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och 2. besluta om beviljande av rättshjälp. Förordning (2009:1402). 6 § Förordnande enligt 4 och 5 §§ får inte avse mål eller frågor som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet. Uppkommer en fråga av sådant slag som anges i första stycket skall den som förordnats anmäla frågan för lagmannen eller den domare som lagmannen utsett. I förvaltningsrätt som är avdelningsindelad skall sådan fråga i stället anmälas för avdelningschefen eller den domare avdelningschefen utsett. Förordning (2009:1402).