Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:741 · Visa register
Förordning (2001:741) om vissa gemenskapskrav som rör buller
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2001-10-04
Ikraft: 2001-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1084
Upphävd: 2002-01-01
1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) skall, i enlighet med 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, utse och till Europeiska gemenskapernas kommission och övriga medlemsstater i Europeiska unionen anmäla organ med uppgift att genomföra bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 14 och 15 jämte bilagorna V-IX i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus2. Ett beslut enligt första stycket skall ske med hänvisning till direktiv 2000/14/EG och denna förordning.