Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:706 · Visa register
Förordning (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2001-09-06
Ikraft: 2001-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:262
Upphävd: 2018-05-25
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador om behandlingen är helt eller delvis automatiserad. Förhållandet till personuppgiftslagen 2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i informationssystemet, om inte annat följer av denna förordning. I lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken finns bestämmelser om behandling av personuppgifter. En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning. Personuppgiftsansvar 3 § Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i informationssystemet. Ändamål 4 § Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i informationssystemet är att ge underlag för arbetet med att förebygga arbetsskador. Vilka personuppgifter som får behandlas 5 § De personuppgifter får behandlas som behövs för - registrering av arbetsskador, - bearbetning av uppgifter om registrerade arbetsskador, - framställning av statistik, - skadeutredningar, - tillsynsverksamhet, - forskning och undervisning, - planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador, och - fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag eller annan författning. Behandling av känsliga personuppgifter 6 § Bara sådana känsliga personuppgifter som rör hälsa får behandlas och det får ske endast om behandlingen är oundgängligen nödvändig för de ändamål som anges i 4 §. Utan hinder av bestämmelsen i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får uppgifter om språktillhörighet behandlas. Rättelse och skadestånd 7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Överklagande 8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse enligt 7 § och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock inte överklagas.