Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:625 · Visa register
Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2000-06-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1272
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
1 § Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs. Lag (2007:395). 2 § Har upphävts genom lag (2007:809). 3 § Har upphävts genom lag (2007:809). 4 § Har upphävts genom lag (2012:416). 5 § Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten. 6 § Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras. Lag (2007:395). 7 § Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller 1. en anställning med anställningsstöd, 2. en anställning med lönebidrag, 3. skyddat arbete, 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS). När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160): – 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet, – 3 kap. 1–4 och 6–13 §§ om allmänna skyldigheter, – 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden, – 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga, – 7 kap. om tillsyn, – 8 kap. om påföljder, och – 9 kap. om överklagande. Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Lag (2016:1272). Övergångsbestämmelser 2000:625 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000. 2. Genom lagen upphävs - lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar, - lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och - lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. 3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. 2002:1133 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003. 2006:1071 1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet. 2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006. 2007:395 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008. 2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse. 2007:809 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007. 2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse. 2016:1272 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017. 2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.