Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:523 · Visa register
Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2000-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:805
Ikraft: 2000-07-01
1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja utvecklingen av internationella kontakter till 1. huvudmän inom skolväsendet, 2. huvudmän för internationella skolor som har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) eller en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § samma lag, och 3. anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Förordning (2015:805). 2 § Statsbidraget omfattar 1. stipendier för att främja lärares och skolledares internationella kontakter samt för kostnader för deltagande i internationella konferenser och dylikt, och 2. bidrag till skolhuvudmän för utvecklingsarbete som syftar till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Stipendier enligt första stycket 1 kan ges till en enskild person eller en grupp personer. Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas med högst ett belopp som motsvarar vad huvudmannen själv avser att bidra med. 3 § Ansökan om stipendium eller bidrag ska göras hos Universitets- och högskolerådet enligt de föreskrifter som myndigheten meddelar. Förordning (2012:716). 4 § Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka som ska få stipendium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella villkor som ska gälla för stipendiet eller bidraget. Förordning (2012:716). 5 § Universitets- och högskolerådets beslut om stipendium eller bidrag får inte överklagas. Förordning (2012:716).