Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:903 · Visa register
Förordning (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1999-11-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:339
Ikraft: 1999-12-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 2011-07-01
1 § En kommun får enligt bestämmelserna i denna förordning inom ramen för det totalt garanterade antalet timmar bedriva försöksverksamhet med utbildning i grundskolan utan att tillämpa föreskrifterna om antalet timmar för ämnen och ämnesgrupper i bilaga 3 till skollagen (1985:1100). 2 § För att få delta i försöksverksamheten krävs att kommunen: 1. redovisar hur utbildningen kommer att bedrivas under försöksverksamheten, 2. samråder med berörd skolpersonal, elever och föräldrar, 3. redovisar hur utbildningens kvalitet skall följas upp och utvärderas, 4. redovisar hur försöksverksamheten skall organiseras, 5. redovisar hur man avser att stödja de skolor som ingår i försöksverksamheten, och 6. medverkar i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Kommunen får inte bedriva försöksverksamhet i större omfattning än vad Timplanedelegationen har beslutat. Förordning (2005:141). 3 § Delegationen har beslutat om vilka kommuner som får delta i försöksverksamheten. Delegationen får inte besluta att ytterligare kommuner får delta i verksamheten. Förordning (2005:141). 4 § Har upphävts genom förordning (2005:141). 5 § Högst åttio kommuner får delta i försöksverksamheten. Bland de sökande kommunerna skall delegationen göra ett för skolväsendet representativt urval som grundar sig på faktorer som kommunernas storlek och geografiska läge. 6 § Beslut av delegationen enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1999:903 Denna förordning träder i kraft den 15 december 1999 och gäller till utgången av juni 2005. Förordningen tillämpas på utbildning som anordnas från och med läsåret 2000/01.