Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:265 · Visa register
Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet S8
Utfärdad: 1999-05-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1241
Ikraft: 1999-06-01
1 § För den som inte har haft inkomst av aktiv näringsverksamhet eller annan inkomst av tjänst än folkpension och pensionstillskott enligt 2 eller 2 b § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som föranlett avräkning av sådant pensionstillskott skall vid 2000-2003 års taxeringar 2 respektive 3 § gälla i stället för vad som sägs om deklarationsskyldighet i 2 kap. 2 § 1 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lag (2001:1241). 2 § Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2000 års taxering gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande belopp: a) för gift skattskyldig: 134,82 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och b) för annan skattskyldig: 152,32 procent av prisbasbeloppet. Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under någon del av året har fått folkpension som ogift. Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räknas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension. 3 § Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2001 - 2003 års taxeringar gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande belopp: a) för gift skattskyldig: 139,69 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och b) för annan skattskyldig: 157,49 procent av prisbasbeloppet. Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under någon del av året har fått folkpension som ogift. Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räknas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension. Lag (2001:841). 4 § Det särskilda grundavdraget enligt 48 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 2000 respektive 2001 års taxeringar i stället för vad som sägs i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 48 § nämnda lag uppgå till de belopp som anges i 2 respektive 3 §. Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt punkt 1 fjärde och femte styckena av anvisningarna till 48 § kommunalskattelagen skall vid 2001 års taxering göras med 66,5 procent. 5 § Vid 2002 respektive 2003 års taxering skall det särskilda grundavdraget enligt 63 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) i stället för vad som sägs i 63 kap. 8 § den lagen uppgå till de belopp som anges i 3 §. Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt 63 kap. 9 § inkomstskattelagen skall vid 2002 och 2003 års taxeringar göras med 66,5 procent. Lag (2000:791). Övergångsbestämmelser 2000:1010 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. 2001:841 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering. 2001:1241 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.