Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:170 · Visa register
Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad: 1999-03-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1408
Ikraft: 1999-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1036
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ombudsmannen skall också verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekommer på andra områden av samhällslivet samt förebygga och motverka homofobi. Ombudsmannen skall genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter. Ombudsmannen skall föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Förordning (2006:146). 2 § Ombudsmannen skall 1. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och 2. följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan diskriminering och homofobi. Ombudsmannen skall i sin verksamhet också upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet för likabehandling inom Statens skolverk, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting, kommuner och organisationer på arbetsmarknaden. Ombudsmannen skall även följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt utvecklingen inom Europeiska unionen. Förordning (2006:146). 3 § Ombudsmannen får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 23 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 17 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 20 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och 17 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Förordning (2006:146). Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på ombudsmannen: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, 15 § om revisionsberättelse, 16 § om medverkan i EU-arbetet, 17 och 18 §§ om myndighetens organisation, 24-26 §§ om ärendenas handläggning, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, 32 § om anställningar m.m., och 35 § om överklagande. Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen. Förordning (2006:1408). Ärendenas handläggning 5 § Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av ombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordning eller i särskilda beslut. 6 § Vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning skall delges arbetsgivaren. Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Överklagande 7 § Ombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1408). Övergångsbestämmelser 2006:1408 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.