Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1421 · Visa register
Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1999-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:495
Ikraft: 2000-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:326
Upphävd: 2012-07-01
1 § Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan få ett behörighetsbevis enligt föreskrifterna i 2 kap. skollagen (2010:800) och denna förordning. I 2 kap. 15 § första stycket skollagen i dess lydelse före den 1 juli 2011 finns bestämmelser om att behörighetsbevis utfärdas av Högskoleverket. I punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:189) om ändring i skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att 2 kap. 15 § skollagen i dess lydelse före den 1 juli 2011 endast är tillämplig om ansökan om behörighetsbeviset har kommit in till Högskoleverket före den dagen. Förordning (2012:495). 2 § Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning ska få ett behörighetsbevis om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över behörighetsgivande utbildning som följer av – EU-rätten, – avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller – avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer. Högskoleverket får meddela föreskrifter om villkoren för ett sådant behörighetsbevis som avses i första stycket. Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vad som behövs för att den som har en annan lärar- eller förskollärarutbildning än en sådan som avses i första stycket ska få ett behörighetsbevis. Förordning (2011:437). 3 § Högskoleverket får meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelsen om kunskaper i svenska språket i 2 kap. 15 § tredje stycket skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:495). 4 § Ansökan om behörighetsbevis görs hos Högskoleverket. 5 § Ett beslut av Högskoleverket att avslå en ansökan om behörighetsbevis ska innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otillräcklig. Högskoleverket ska meddela beslut i ärenden enligt denna förordning senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har getts in. Förordning (2011:437). 6 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), då avgiftsklass 2 ska tillämpas. Förordning (2010:65).