Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1294 · Visa register
Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1997-12-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:290
Ikraft: 1998-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1318
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. SGU förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja. Förordning (2000:1470). 2 § SGU har till uppgift att tillhandahålla geologisk information framför allt för områdena miljö och hälsa, fysisk planering, hushållning och försörjning med naturresurser, jord- och skogsbruk och totalförsvar. SGU skall i detta syfte undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi. SGU skall marknadsföra geologisk information och verka för att den snabbt görs tillgänglig. SGU skall verka för ett ekologiskt och ekonomiskt balanserat utnyttjande av landets mineralresurser. 3 § SGU skall avveckla och miljösäkra statens anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket. Detta skall ske med hänsyn tagen till samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö. Förordning (2000:1470). 4 § SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. SGU skall därvid fördela resurser och rapportera resultat, anställa annan personal än bergmästaren samt bistå med expertkunskap och administrativa tjänster åt Bergsstaten. Förordning (2005:164). 5 § SGU skall i övrigt 1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln, 2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10), 3. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, och 4. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. Förordning (2006:1148). 6 § SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas ut om inte annat är föreskrivet. Myndigheten bestämmer ersättningen. 6 a § SGU skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 5 § 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1148). Verksförordningens tillämpning 7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på SGU med undantag av 4 § andra stycket. Förordning (2007:290). Myndighetens ledning 8 § Generaldirektören är chef för SGU. Styrelse 9 § SGU:s styrelse består av högst tio personer, myndighetens chef inräknad. Överklagande 10 § SGU:s beslut i frågor som rör förvaltningen av anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket, upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom får inte överklagas. Förordning (2007:290). Personalföreträdare 11 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SGU. Övergångsbestämmelser 1998:1155 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2007:290 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.