Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1536 · Visa register
Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
Departement: Finansdepartementet F
Utfärdad: 1995-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1047
Ikraft: 1996-01-01
Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun för att kunna ta fram och registrera hushålls- och bostadsuppgifter. Verksamheten avser insamling av uppgifter till ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister, införande av folkbokföring på lägenhet och statistisk bearbetning. Personregister m. m. 2 § Myndighet som deltar i provverksamheten får inrätta och föra personregister för provverksamheten med det ändamål som framgår av 1 §. 3 § En myndighet som deltar i provverksamheten får för genomförande av denna hämta uppgifter från personregister enligt de föreskrifter regeringen meddelar. Information 4 § Myndighet som deltar i den verksamhet som avses i 1 § skall i lämplig utsträckning informera dem som berörs av verksamheten. Gallring 5 § Uppgifter i personregister som avses i 2 § skall gallras senast när denna lag upphör att gälla. Övergångsbestämmelser 1995:1536 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av september 2001. Lag (1999:1047). På regeringens vägnar BRITTA LEJON Håkan Färm (Justitiedepartementet) 1Prop. 1999/2000:8, bet. 1999/2000:FiU9, rskr. 1999/2000:48.