Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:791 · Visa register
Lag (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1994-06-09
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
1 § Föreskrifterna i denna lag meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). 2 § Regeringen får meddela föreskrifter om krav på tillstånd för att uppföra kraftverk som huvudsakligen skall drivas med oljebränslen och för att ändra kraftverk till ett utförande för sådan drift. 3 § Regeringen får också meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgifter om 1. investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena, och 2. priser på råolja och oljeprodukter. 4 § Beslut av en myndighet om att en viss näringsidkare skall lämna uppgift som avses i 3 § 2 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Övergångsbestämmelser 1994:791 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Överklagande av myndighets beslut enligt 4 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall ske till länsrätt. Prövningstillstånd krävs inte vid överklagande till kammarrätt av länsrätts beslut som meddelats före den dagen.