Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:920 · Visa register
Förordning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1993-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1783
Ikraft: 1993-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:143
Upphävd: 2012-07-01
Inledande föreskrifter 1 § Vid Stockholms universitet finns det ett tolk- och översättarinstitut. Förordning (2010:1783). Uppgifter 2 § Institutet har som främsta uppgift att anordna tolkutbildning och översättarutbildning. Sådan utbildning kan omfatta högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Institutet har också till uppgift att 1. fördela statsbidrag till kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar mellan studieförbund och folkhögskolor, utöva tillsyn över sådan verksamhet och kontinuerligt följa upp och utvärdera utbildningen, 2. fördela statsbidrag till teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning mellan folkhögskolor, utöva tillsyn över sådan verksamhet och kontinuerligt följa upp och utvärdera utbildningen, 3. svara för pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete av tolkutbildning och översättarutbildning, 4. initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de för tolk- och översättarutbildning aktuella främmande språken samt vara engagerat i terminologiskt arbete med invandrarspråk, 5. främja forskning och utvecklingsarbete i fråga om tolkning och översättning, 6. inom sitt verksamhetsområde verka för information och kompetensutveckling, och 7. fungera som kontaktorgan i nordiskt samarbete kring tolk- och översättarfrågor. Förordning (2006:1325). Organsiation 3 § Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds institutets verksamhet av en föreståndare. Styrelsen 4 § Institutets styrelse består av högst 13 ledamöter. Ledamöterna i styrelsen utses av regeringen för en tid av tre år. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara ordförande för samma tid. 5 § Styrelsen skall 1. främja institutets verksamhet och i det arbetet beakta samhällets och yrkeslivets krav och forskningens utveckling, 2. besluta om riktlinjer för organisation av institutets arbete och för disposition av dess resurser, 3. besluta om innehåll och organisation av den utbildning som institutet ger samt inom givna resurser besluta om dimensionering av utbildningen, 4. informera om utbildningen, anta och registrera studenter samt utfärda bevis över genomgången utbildning, 5. fördela statsbidrag till kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar mellan studieförbund och folkhögskolor enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m., 6. fördela statsbidrag till teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning mellan folkhögskolor, 7. ge styrelsen för universitetet underlag för anslagsframställning och budget samt lämna verksamhetsberättelse till styrelsen för universitetet, 8. ge styrelsen för universitetet särskilt underlag för anslagsframställning när det gäller kontakttolkutbildning, utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar samt teckenspråktolk- och teckenspråklärarutbildning, 9. påtala behov av anställningar vid institutet, och 10. yttra sig vid anställning av andra än föreståndaren för institutet. Förordning (2006:1325). 6 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när ärendena kräver det, dock minst två gånger om året. 7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Överlämnande av beslutanderätt 8 § Styrelsen får överlämna till en eller flera ledamöter eller föreståndaren att avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen. Anställning som föreståndare vid institutet 9 § Föreståndaren vid institutet anställs genom beslut av styrelsen för universitetet efter anmälan av ordföranden i institutets styrelse. Behörig att anställas som föreståndare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har en annan likvärdig kompetens inom institutets verksamhetsområde. En föreståndare skall också ha de pedagogiska och andra kvalifikationer som behövs för att fullgöra de uppgifter som är förenade med anställningen. Förordning (2006:1325). Utbildning 10 § För utbildning vid institutet gäller bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2006:1325). 11 § Vid antagning till utbildning vid institutet får styrelsen, om det finns särskilda skäl, medge vissa sökande befrielse från ett eller flera behörighetsvillkor. Urvalet bland behöriga sökande görs på grundval av antagningsprov enligt vad styrelsen närmare bestämmer. 12 § Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte styrelsen föreskriver ett annat betygssystem.