Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1488 · Visa register
Förordning (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1993-12-16
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:134
Upphävd: 1998-04-01
1 § har upphävts genom förordning (1994:1718). 2 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar får Statens jordbruksverk föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Beslut om föreskrifter skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt. 3 § För att kontrollera användningen av läkemedel och andra ämnen eller beredningar med liknande verkan vid uppfödningen av djur får Statens livsmedelsverk föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. 4 § Provtagning eller undersökning får utföras av veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket. Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 3 § första stycket 3 lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. 5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som föder upp djur skall iaktta i fråga om anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 4 § första stycket 1 och 2 lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m. m. och om krav på hygien i djurhållningen enligt 4 § första stycket 3 samma lag. Föreskrifter och beslut i enskilda fall enligt 4 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur meddelas av Jordbruksverket. 5 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om avlivning av djur, isolering av djur eller andra begränsningar i hanteringen av djur. Förordning (1995:1007). 6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. märkning, journalföring och registrering av djur, 2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur, 3. registrering av djurhållare. 7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan produktion. 7 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, bearbetning och hantering i övrigt av djurkadaver och annat animaliskt avfall. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden. Förordning (1997:386). 8 § En tillsynsmyndighet får förena ett sådant föreläggande som avses i 7 § andra stycket lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. med vite. 9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur den tillsyn som föreskrivs i 7 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. skall bedrivas. 10 § Föreskrifter om sådan ersättning för provtagning, undersökning eller kontroll som avses i 9 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. 11 § har upphävts genom förordning (1997:386).