Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1328 · Visa register
Lag (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 1992-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:462
Ikraft: 1994-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Genom lagen genomförs rådets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenters hälsa och säkerhet. Lag (2004:462). 2 § I denna lag förstås med livsmedelsimitationer varor som - särskilt av barn - på grund av sitt utseende eller sin storlek, lukt, förpackning eller märkning kan förväxlas med livsmedel. 3 § Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas i fråga om livsmedelsimitationer. Lag (2004:462). Förbud 4 § En näringsidkare får inte marknadsföra, tillverka eller importera farliga livsmedelsimitationer. Vid bedömningen av om en livsmedelsimitation är farlig skall 8, 9 och 12 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2004:462). Tillsyn 5 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen utövas av Konsumentverket. Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag skall efterlevas. Ett sådant föreläggande eller förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2004:462). Sanktionsavgifter 6 § En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 §. Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag. I övrigt skall i fråga om sanktionsavgift bestämmelserna i 37 § andra stycket och 39-43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2004:462). Överklagande 7 § Konsumentverkets beslut i enskilda fall enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut enligt 5 § skall gälla omedelbart. Lag (2004:462). Övergångsbestämmelser 2004:462 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om livsmedelsimitationer som har marknadsförts, tillverkats eller importerats före ikraftträdandet. 3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas enligt äldre bestämmelser.