Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1328 · Visa fulltext
Lag (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:111, bet. 1992/93:LU18, rskr 1992/93:126
CELEX-nr: 387L0357
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2004:462
Rubrik: Lag (2004:462) om ändring i lagen (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241, EGTL192/1987 s49
CELEX-nr: 31987L0357