Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1094 · Visa register
Förordning (1988:1094) med instruktion för statens handikappråd
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-11-10
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:949
Upphävd: 1994-07-01
Uppgifter 1 § Statens handikappråd har till uppgift att verka för förbättrade levnadsförhållanden för handikappade och därvid i första hand inrikta sig på handikappfrågor som berör flera samhällsområden. 2 § Rådet skall särskilt följa samhällets insatser för handikappade och verka för en samordning av dem, verka för att samhällsorganen i sin verksamhet beaktar handikappfrågorna, främja samarbetet mellan samhällets organ samt mellan dessa och handikapporganisationerna, följa och främja forsknings- och utvecklingsarbetet på handikappområdet samt sprida kännedom om resultatet av sådant arbete, stödja arbetet inom kommunala handikappråd och länshandikappråd, bedriva upplysningsverksamhet i handikappfrågor. 3 § Rådet bereder ärenden om statsbidrag till handikapporganisationerna enligt föreskrifter som regeringen meddelar. /r3/ Sammansättning 4 § Rådet består av högst 18 personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna utom ordföranden finns personliga ersättare. /r3/ Organisation 5 § Vid rådet finns ett kansli som leds av en chef. /r3/ Verksförordningens tillämpning 6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet: 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, 16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 27 § om rätt att besluta i vissa frågor, 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m., 29 § om myndighetens beslut, 30 § om överklagande. 7 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100). /r3/ Ärendenas handläggning 8 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 9 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet. 10 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. 11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras. /r3/ Tjänstetillsättningar m. m. 12 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Rådet utser vice ordförande. 13 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen. Andra tjänster tillsätts av rådet. /r3/ Bisysslor 14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.