Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1101 · Visa register
Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1985-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1685
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:801
Upphävd: 2010-08-01
Allmänna bestämmelser 1 § Skollagen (1985:1100) och denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. 2 § Genom skollagen (1985:1100) upphävs skollagen (1962:319). 3 § I denna lag avses med 1962 års skollag skollagen (1962:319), den nya skollagen skollagen (1985:1100), 1967 års omsorgslag lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, den nya omsorgslagen lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. 4 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en sådan föreskrift i 1962 års skollag eller 1967 års omsorgslag, som har ersatts genom en bestämmelse i den nya skollagen eller i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen. Lokala styrelser för särskolan 5 § har upphävts genom lag (1991:1685). Skolplikt och rätt till utbildning 6 § För barn som inte har börjat skolan före den 1 juli 1986 skall frågor om skolplikt, skolform inom det offentliga skolväsendet och nya skollagen, även om prövningen sker före den 1 juli 1986. 7 § Uppkommer fråga om elevs övergång efter ikraftträdandet från en skolform till en annan, prövas frågan enligt bestämmelserna i den nya skollagen, även om prövningen sker före den 1 juli 1986. Som skolform anses därvid även grundsärskolan och träningsskolan. Den som är född år 1970 eller senare och som med stöd av bestämmelser i 1967 års omsorgslag vid ikraftträdandet har påbörjat men inte avslutat skolgång i grundsärskolan, träningsskolan eller specialskolan skall anses mottagen i den skolan enligt bestämmelserna i den nya skollagen. Detta gäller dock inte den som är utskriven på försök från särskolan. 8 § För den som är född år 1969 eller tidigare och som vid utgången av juni 1986 är särskolpliktig enligt 1967 års omsorgslag upphör skolplikten genom den nya skollagens ikraftträdande. 9 § Bestämmelserna i 3 kap. 19 § i den nya skollagen om rätt för psykiskt utvecklingsstörda att få utbildning efter skolpliktstiden gäller dem som är födda år 1966 eller senare. De som är födda år 1965 eller tidigare och som vid utgången av juni 1986 inte har avslutat sin skolgång i särskolan eller specialskolan skall beredas tillfälle att slutföra pågående yrkesutbildning eller motsvarande under högst två år. Vite 10 § Länsskolnämnden prövar även efter utgången av juni 1986 fråga om utdömande av sådant vite som har förelagts enligt 39 § i 1962 års skollag före den 1 juli 1985. Förhållandet mellan olika huvudmäns grundskolor och gymnasieskolor 11 § Sådana elevområden för olika huvudmäns grundskolor och gymnasieskolor eller delar därav som har fastställts före utgången av juni 1986 gäller utan hinder av den nya skollagen. Elevområden som avser grundskolan får dock inte täcka varandra efter utgången av juni 1987, om inte annat följer av 4 kap. 7 § tredje stycket i den nya skollagen. 12 § I fråga om rätt till interkommunal ersättning för läsåret 1986/87 för elever i grundskolan skall bestämmelserna i 1962 års skollag tillämpas, om den ersättningskrävande kommunen har tagit emot eleven i sin grundskola genom beslut som har fattats före den 1 juli 1986. 13 § I fråga om rätt till interkommunal ersättning för tid före den 1 juli 1987 för elever i gymnasieskolan skall bestämmelserna i 1962 års skollag tillämpas, om den ersättningskrävande kommunen eller landstingskommunen har tagit emot eleven på den aktuella studievägen i sin gymnasieskola genom beslut som har fattats före den 1 juli 1986. Fristående skolor m. m. 14 § Ett godkännande som enligt 10 § i 1967 års omsorgslag har meddelats i fråga om undervisning för särskolpliktiga och som alltjämt gäller vid utgången av juni 1986 får räknas såsom godkännande enligt den nya skollagen såvitt gäller tiden till utgången av juni 1987. 15 § Beslut om befrielse från skolgång som har fattats med stöd av 35 § i 1962 års skollag eller 26 § i 1967 års omsorgslag gäller inte efter utgången av juni 1986. Överklagande 16 § I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 1962 års skollag, om beslut enligt den lagen har meddelats i första instans före den 1 juli 1986. Beslut av länsskolnämnden enligt 10 § denna lag får överklagas hos kammarrätten genom besvär. 17 § Bestämmelser om överklagande i 1967 års omsorgslag gäller i fall där beslut med stöd av den lagen har meddelats i första instans före den 1 juli 1986. Avslutande bestämmelse 18 § Om det behövs under en övergångstid, får i organisatoriska föreskrifter, som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, göras avvikelser från organisatoriska bestämmelser i den nya skollagen utöver de avvikelser som följer av denna lag. Lag (1986:342).