Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:626 · Visa register
Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1984-06-14
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1127
Upphävd: 1991-08-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att för grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, skolväsendet i kommun och vuxenutbildning (grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning) få statsbidrag till sina kostnader för a. avlöningsförmåner och vissa socialavgifter för reservlärare, b. vissa åtgärder enligt trygghetsavtalet den 12 mars 1984 för icke-statliga lärare (Tra-L) och c. vissa åtgärder enligt avtalet den 23 mars 1987 om avgångsförmåner (AGF). Förordning (1988:158). 2 § I denna förordning avses med kommun kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund, redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår. Statsbidrag till kostnader för reservlärare 3 § Föreskrifterna i 4--6 §§ gäller när någon har förordnats som reservlärare med stöd av 19 § förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare. 4 § Till kostnader för lön åt en reservlärare i grundskolan lämnas bidrag till tjänsten med ett belopp som bestäms med hänsyn till förhållandena vid terminens början och som beräknas efter den lönegrad och ålderstilläggsklass inom lönegraden i vilken reservläraren var placerad. Om retroaktivt lönetillägg har betalats ut för terminen, skall lönen i ålderstilläggsklassen ökas med detta. Lönen i ålderstilläggsklassen skall ökas med det semesterlönetillägg som har betalats ut. Bidrag lämnas vidare med det belopp som har betalats ut i kallortstillägg och finskspråktillägg. Om en tjänst som reservlärare har varit inrättad endast under en del av terminen, lämnas bidrag med motsvarande del av beloppet för en hel termin. 4 a § Till kostnader för lön åt reservlärare i särskolan lämnas bidrag till tjänsten med 95 procent av ett belopp som beräknas enligt de grunder som anges i 4 § första stycket. Bidrag lämnas vidare med 95 procent av det belopp som har betalats ut i kallortstillägg. Förordning (1986:731). 5 § Bidrag lämnas för lönekostnaden för reservlärare i gymnasieskolan och skolväsendet i kommun. Därvid tillämpas 18 kap. 24 § gymnasieförordningen (1987:743) respektive 5 § första och fjärde styckena förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning. Förordning (1987:731). 6 § På belopp som lämnas i bidrag enligt föreskrifterna i 4--5 §§ beräknas ett särskilt bidrag till kostnader för sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift och tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Det särskilda bidraget lämnas efter de procentsatser som anges i 42 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. Förordning (1986:731). Statsbidrag till kostnader för vissa åtgärder enligt Tra-L och AGF 7 § Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt Tra-L för rektorer, studierektorer, lärare och reservlärare på vilka Tra-L är tillämpligt, nämligen kostnader för a. utbildning enligt 2 kap. (omskolning), b. ersättning vid flyttning m. m. enligt 5 kap. 13 och 14 §§, c. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 15 § andra stycket och d. löneutfyllnad enligt 5 kap. 16 §. Förordning (1987:731). 8 § Bidrag lämnas till kostnader för avgångsbidrag enligt AGF för rektorer, studierektorer och lärare på vilka AGF är tillämpligt. Förordning (1987:731). 9 § Bidrag som avses i 7 och 8 §§ lämnas till de styrkta kostnaderna. Rekvisition och utbetalning Statsbidrag till kostnader för reservlärare 10 § I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till kostnader för reservlärare i grundskolan tillämpas 45--47 §§ förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens medgivande enligt 19 § förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare. 10 a § I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till kostnader för reservlärare i särskolan tillämpas 10 § andra stycket denna förordning samt 21--24 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. Förordning (1986:731). 11 § I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till lönekostnader för reservlärare i gymnasieskolan och i skolväsendet i kommun tillämpas 10 § andra stycket denna förordning och 18 kap. 54 § gymnasieförordningen (1987:000) respektive 19 § förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning. Det bidrag enligt 6 § som beräknas på beloppet enligt första stycket betalas ut av skolöverstyrelsen vid slutet av varje kalenderhalvår. Förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall tillämpas på bidrag som avses i denna paragraf. Förordning (1987:731). 12 § Bidrag som avses i 7 och 8 §§ rekvireras för varje redovisningsår hos skolöverstyrelsen. Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 augusti efter redovisningsårets utgång. Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in inom föreskriven tid. Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens beslut när det gäller bidrag till a. omskolning som avses i 2 kap. 10 § tredje stycket Tra-L, b. särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 § andra stycket och 16 § Tra-L samt c. avgångsbidrag enligt AGF. 13 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta. Gemensamma bestämmelser 14 § För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om statsbidrag får riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och, såvitt gäller bidrag till grundskolan och särskolan enligt 4, 4 a och 6 §§, länsskolnämnden hos kommunen ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt göra de undersökningar som fordras i övrigt. Länsskolnämnden och kommunen är skyldiga att på begäran av riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (1986:731). Överklagande 15 § Länsskolnämndens beslut om statsbidrag får överklagas hos skolöverstyrelsen. Förordning (1987:731). 16 § Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat som första instans överklagas hos regeringen. Beslut som skolöverstyrelsen har fattat med anledning av överklagande av länsskolnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1987:731). Övriga föreskrifter 17 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1984:626 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelserna i 1 § b och c, 2 och 7--9 §§ tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1984. 1986:403 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 1986:731 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. Bestämmelserna i 1, 4 a och 6 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1986. 1987:731 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 1988:158 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Bestämmelserna i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988. 1991:1127 Statsbidrag får dock till och med utgången av år 1991 lämnas till sådana åtgärder enligt förordningarna som före den 1 januari 1991 vidtagits på grund av 6 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor (SAV 1989 Skol 24) och avtalet den 30 mars 1990 om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet (SAV 1990 Skol 12). Vad som i förordningarna eller i bestämmelser som avses i förordningarna föreskrivs om skolöverstyrelsen och länsskolnämnden skall i stället avse den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av dessa myndigheter.