Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:608 · Visa register
Förordning (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1982-05-19
Övrigt: Bilagan ändrad genom SFS 1990:527. Bilagan finns inte med här.
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1060
Upphävd: 1991-07-01
Inledande föreskrifter 1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till lokal skolutveckling för sina grundskolor och gymnasieskolor samt för sin kommunala vuxenutbildning (komvux), sin grundutbildning för vuxna (grundvux) och sin vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux). Förordning (1988:829). 2 § I denna förordning avses med kommuner kommuner, landstingskommuner och kommunalförbud, skolstyrelse kommunernas skolstyrelser, landstingskommunernas utbildningsnämnder eller omsorgsnämnder och kommunalförbundens motsvarande nämnder, skolformer grundskolan, gymnasieskolan, komvux, grundvux och särvux, Statligt reglerad anställning anställning för vilken avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer, lokal skolutveckling personalutbildning och lokalt utvecklingsarbete, personalutbildning fortbildning och vidareutbildning för personal som i statligt reglerade anställningar tjänstgör inom en eller flera av skolformerna, lokalt utvecklingsarbete åtgärder som vidtas lokalt i syfte att utveckla verksamheten i de olika skolformerna, redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår. Förordning (1988:829). 3 § Statsbidrag till den lokala skolutvecklingen lämnas för varje redovisningsår med summan av 1. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till grundskolan (bidrag 1), 2. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till gymnasieskolan (bidrag 2), 3. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till komvux (bidrag 3), 4. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till grundvux (bidrag 4) och 5. de belopp som beräknas med utgångspunkt i vissa statsbidrag till särvux (bidrag 5). I beloppen ingår, i den mån de används till lönekostnader, bidrag till kostnader för socialavgifter med samma procentsatser som gäller för sådant avgiftsbidrag till skolformen. Förordning (1988:829). 3 a § I vissa fall kan bidrag utöver vad som följer av 3 § lämnas enligt föreskrifterna i 1. förordningen (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling, 2. förordningen (SÖ-FS 1989:17) om fortbildning av lärare i anslutning till den nya lärarutbildningen för grundskolan. Förordning (1989:771). Bidrag 1 4 § Bidrag 1 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag enligt 8--24 och 30--34 §§ förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan m. m. Beräkningen sker på grundval av basresursernas och förstärkningsresursernas storlek före reduceringen enligt förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Förordning (1987:733). 5 § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. tillämpas vad som gäller för basresurser och förstärkningsresurser enligt 45--47, 50 och 51 §§ förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. 6 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition till varje kommun under redovisningsåret betala ut förskott på bidrag 1. Om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt skall förskott betalas ut 1. i början av var och en av månaderna juli, augusti och september med tio procent av det belopp kommunen sammanlagt har uppburit i förskott under närmast föregående redovisningsår, 2. i början av var och en av månaderna oktober, november och december med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan tolv procent av det beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår och det månatliga förskottet enligt 1, 3. i början av var och en av månaderna januari, februari och mars med fyra procent av det beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår, 4. i början av var och en av månaderna april, maj och juni med nio procent av det beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår. Förordning (1985:539). 7 § Förskott på bidrag 1 skall avrundas till närmast lägre tusental kronor. Summan av förskotten skall dras av vid den slutliga utbetalningen för redovisningsåret. Förordning (1983:416). 8 § Belopp som betalas ut förskottsvis eller som slutreglering på bidrag 1 skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Förordning (1983:416). Bidrag 2 9 § Bidrag 2 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag till gymnasieskolan enligt 18 kap. 9--28 §§ gymnasieförordningen (1987:743). Beräkningen sker på grundval av de andra bidragens storlek före reduceringen enligt förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Förordning (1987:733). 10 § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 2 tillämpas vad som enligt 18 kap. 46, 49, 51 och 53--56 §§ gymnasieförordningen (1987:743) gäller för de bidrag som utgör beräkningsunderlag. Förordning (1987:733). 11 § Belopp i bidrag 2 som lämnas till landstingskommuner eller till kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår skall minskas med 20 procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning, om detta gäller för det bidrag som utgör beräkningsunderlag. Övriga belopp i bidrag 2 skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i nämnda förordning. Förordning (1983:416). Bidrag 3 11 a § Bidrag 3 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag enligt 4 a kap. 10--23 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Beräkningen sker på grundval av de andra bidragens storlek före reduceringen enligt förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Förordning (1988:829). 11 b § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 3 tillämpas vad som enligt 4 a kap. 28--36 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288) gäller för de bidrag som utgör beräkningsunderlag. Förordning (1988:829). 11 c § Belopp i bidrag 3 som lämnas till landstingskommuner eller till kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår skall minskas med 20 procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning, om detta gäller för det bidrag som utgör beräkningsunderlag. Övriga belopp i bidrag 3 skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i nämnda förordning. Förordning (1983:416). Bidrag 4 11 d § Bidrag 4 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag enligt 4 a kap. 10--23 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Förordning (1988:829). 11 e § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 4 tillämpas vad som enligt 4 a kap. 28--36 §§ gäller för de bidrag som utgör beräkningsunderlag. Förordning (1988:829). Bidrag 5 11 f § Bidrag 5 beräknas för varje redovisningsår till ett belopp som motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av kommunens statsbidrag enligt 50 § förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda jämförd med 4 a kap. 10--23 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Förordning (1988:829). 11 g § I fråga om rekvisition, utbetalning m. m. av bidrag 5 tillämpas vad som enligt 50 § förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda jämförd med 4 a kap. 28--36 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288) gäller för de bidrag som utgör beräkningsunderlag. Förordning (1988:829). Grundregler för bidragsanvändningen 12 § Med de begränsningar som följer av 13--21 §§ bestämmer skolstyrelsen om användningen av kommunens statsbidrag till lokal skolutveckling. 13 § Statsbidraget skall användas till lokal skolutveckling för de fem skolformerna, i den mån dessa finns hos kommunen. Fördelningen mellan skolformerna skall ske med hänsyn till behoven. Förordning (1988:829). 14 § Av kommunens statsbidrag till lokal skolutveckling skall minst 60 och högst 80 procent användas för personalutbildning enligt föreskrifterna i 15--19 §§ (bidragsdelen för personalutbildning). Återstoden av bidraget skall användas för lokalt utvecklingsarbete enligt föreskrifterna i 20 och 21 §§ (bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete). Bidragsdelen för personalutbildning 15 § I 10 kap. 33 § A. 6 b) skolavtalet (SA-S) finns bestämmelser om lön utan avdrag vid tjänstledighet för studier som arbetsgivaren bedömer som synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt och lön med B-avdrag vid tjänstledighet för studier som arbetsgivaren bedömer som angelägna från tjänstesynpunkt. Skolstyrelsen får enligt föreskrifterna i 16--19 §§ bevilja förmåner vid genomgång av personalutbildning. Bidragsdelen för personalutbildning får användas till 1. täckning av kommunens kostnader för avlöningsförmåner till ersättare för dem som är tjänstlediga för personalutbildning från en tjänst i grundskolan i fall som avses i 16, 18 och 19 §§, 2. täckning av kommunens kostnader för behållna avlöningsförmåner för dem som är tjänstlediga för personalutbildning från en tjänst i gymnasieskolan, komvux eller grundvux eller från en tjänst enligt förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda eller från en tjänst enligt förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun i fall som avses i 16, 18 och 19 §§, 3. reseförmåner i fall som avses i 16 och 17 §§, 4. kursavgifter och därmed jämförliga kostnader för dem som genomgår personalutbildning för vilken de kan beviljas förmåner enligt 16 eller 17 §, 5. ersättning till högskoleenheter eller andra utbildningsanordnare för merkostnader på grund av att personalutbildning anordnas utanför högskoleorten eller motsvarande. Förordning (1989:377). 15 a § Utöver vad som följer av 15 § får bidragsdelen för personalutbildning användas för att täcka kostnader som avses i 12 § förordningen (SÖ-FS 1989:17) om fortbildning av lärare i anslutning till den nya lärarutbildningen för grundskolan, oavsett om den som genomgår fortbildningen är tjänstledig eller ej. Förordning (1989:771). 16 § Skolstyrelsen får bevilja lön utan avdrag, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för logikostnad vid tjänstledighet för personalutbildning enligt vad som anges i bilaga till denna förordning. Sådana förmåner får beviljas endast om skolstyrelsen finner studierna i det enskilda fallet synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt. I fråga om logikostnader får skolstyrelsen fastställa ett högsta skäligt belopp. Vid utbildning som är förlagd utomlands tillämpas de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. 17 § Utöver vad som följer av 16 § får skolstyrelsen bevilja skolledare eller lärare reseförmåner enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet eller med lägre belopp som skolstyrelsen bestämmer om 1. ersättare eller vikarie för den som genomgår personalutbildning inte behöver anlitas och 2. den som genomgår utbildningen skulle ha fått lön utan avdrag vid tjänstledighet för utbildningen. 18 § Skolstyrelsen får bevilja lön med B-avdrag vid tjänstledighet för personalutbildning av de slag och i den omfattning som skolöverstyrelsen bestämmer för varje redovisningsår. Förmånen får beviljas endast om skolstyrelsen finner studierna i det enskilda fallet angelägna från tjänstesynpunkt. 19 § Även vid tjänstledighet för utbildning i andra fall än som avses i 18 § får lön med B-avdrag beviljas, om skolstyrelsen finner studierna i det enskilda fallet angelägna från tjänstesynpunkt. Skolstyrelsen får inom ramen för bidragsdelen för personalutbildning bevilja sådana avlöningsförmåner i en omfattning som totalt motsvarar högst åtta procent av kommunens statsbidrag till lokal skolutveckling. Förordning (1984:328). Bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete 20 § Bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete får användas för 1. utbildning med anknytning till det lokala utvecklingsarbetet, 2. arbetsavlastande åtgärder för skolledare och lärare på grund av ökade arbetsuppgifter för lokalt utvecklingsarbete, 3. anställning av experthjälp för det lokala utvecklingsarbetet, 4. utvecklingsarbete som har till syfte att främja och förstärka elevernas inflytande och medbestämmande, 5. andra åtgärder som bedöms lämpliga för att utveckla verksamheten. Bidragsdelen får inte användas för att inrätta fasta tjänster eller för arbetsavlastande åtgärder av längre varaktighet. Med hänsyn till behoven i grundskolan, gymnasieskolan, komvux, grundvux och särvux fördelar skolstyrelsen bidragsdelen mellan kommunens skolenheter eller, om flera skolenheter leds av samma rektor, mellan rektorsområdena. Varje rektor beslutar om användningen av det belopp som tilldelats skolenheten eller rektorsområdet. Skolstyrelsen får kvarhålla ett visst belopp av bidragsdelen för användning enligt skolstyrelsens bestämmande. Vid fördelningen av bidragsdelen skall skolstyrelsen se till att sådant utvecklingsarbete som avses i första stycket 4 tillgodoses. Rektor skall se till att ett visst belopp används för ändamålet. Förordning (1989:377). 21 § Skolstyrelsen får ur bidragsdelen för lokalt utvecklingsarbete utge reseförmåner enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller statstjänstemän i allmänhet eller med de lägre belopp som skolstyrelsen bestämmer, när en skolledare eller lärare genomgår utbildning som behövs för det lokala utvecklingsarbetet, även om sådana förmåner för ifrågavarande utbildning inte finns angivna i bilagan. Överklagande 22 § Skolstyrelsens beslut enligt denna förordning i fråga om förmåner vid genomgång av personalutbildning får inte överklagas. 23 § Länsskolnämndens beslut i fråga om statsbidrag enligt denna förordning får överklagas hos skolöverstyrelsen. Förordning (1987:733). 24 § Skolöverstyrelsens beslut med anledning av överklagande av länsskolnämnds beslut i fråga om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas. Andra beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:733). Övriga föreskrifter 25 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1984:328 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 1985:539 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.