Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1286 · Visa register
Förordning (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1982-12-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:916
Upphävd: 1992-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Statlig hyresförlustgaranti lämnas enligt denna förordning i form av lån. 2 § Låneverksamheten handhas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna. Låneverksamheten inom kommunen handhas av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen beslutar att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning (1988:308). Förutsättningar för lån m. m. 3 § Lån lämnas till ägare av bostadshus som uppförs med stöd av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och för vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus. Lån lämnas för förluster i form av utebliven hyra för färdigställda bostadslägenheter i huset under förutsättning att hyran uteblivit på grund av att avtal om upplåtelse av lägenheterna inte har träffats. Lån lämnas inte om husägaren eller kommunen vidtar eller underlåter att vidta åtgärder i uppenbart syfte att motverka att lägenheterna i huset hyrs ut. Med hyra jämställs årsavgift för bostadsrättslägenhet eller andra avgifter som betalas för nyttjandet av bostadslägenheter. 4 § Lån för sådana hyresförluster som avses i 3 § lämnas under en tid av högst tre år räknat från dagen för husets färdigställande. 5 § Lån beviljas efter ansökan för ett kalenderår eller räkenskapsår i sänder. Lån beviljas endast under förutsättning att ansökan görs inom ett år från utgången av det kalenderår eller räkenskapsår som lånet avser. 6 § I fråga om lån som avser hus tillhörande en bostadsrättsförening som är ansluten till HSB:s riksförbund ek. för. eller Svenska riksbyggen förening u.p.a. får Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond träda in som lånesökande och låntagare i stället för bostadsrättsföreningen. Härvid skall vad som i 7 och 16 §§ föreskrivs om lånesökanden och i 13 och 14 §§ om låntagaren i stället avse bostadsrättsföreningen. Lånets storlek m. m. 7 § Lån lämnas högst med ett belopp som motsvarar 90 procent av lånesökandens hyresförluster i en och samma kommun. Lån lämnas dock inte om lånebeloppet är mindre än 20 000 kronor. Säkerhet för lånet 8 § För lån till andra än kommuner skall ställas säkerhet enligt andra--fjärde styckena. Säkerheten för lån till allmännyttiga bostadsföretag skall utgöras av borgen av kommunen som för egen skuld. För lån till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond skall ställas säkerhet i form av borgen som för egen skuld av HSB:s riksförbund ek. för. eller Svenska riksbyggen förening u.p.a. I andra fall än som avses i andra och tredje styckena skall säkerheten för lånet utgöras antingen av borgen som för egen skuld, om den kan antas utgöra betryggande säkerhet, eller av panträtt i fastigheten eller tomträtten inom högst 115 procent av det pantvärde som har fastställts för bostadslånet. Ränta och amortering 9 § Lån löper med ränta och amorteras från det halvårsskifte som infaller närmast efter det att tre år har förflutit från den dag lånet betalades ut. Om det finns särskilda skäl, kan regeringen medge framflyttning av den tidpunkt då lånet skall börja löpa med ränta och amorteras. Räntan på lånet beräknas enligt en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder. Amorteringstiden för lånet skall vara tio år. Om det behövs med hänsyn till lånets storlek och övriga omständigheter får längre amorteringstid bestämmas, dock högst 20 år. 10 § Ränta och amortering betalas i form av annuiteter som beräknas efter åtta procent ränta och den för lånet fastställda lånetiden. Om räntan för lånet är högre än åtta procent, betalas jämte annuiteten en mot skillnaden svarande tilläggsränta. Är räntan lägre än åtta procent, minskas annuiteten med ett mot skillnaden svarande belopp. 11 § Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Plan- och bostadsverket får i fråga om beräkning och betalning av ränta och amortering föreskriva att halvår skall omfatta annan period om sex månader än kalenderhalvår. Förordning (1988:308). 12 § Låntagaren är skyldig att underkasta sig de ändringar i fråga om ränta som regeringen bestämmer. Eftergift av lån 13 § Om svårigheterna att upplåta lägenheterna kvarstår vid den tidpunkt då amorteringen av lånet skall påbörjas och om förlusterna för de lägenheter som omfattas av lånet alltjämt är betydande, kan regeringen efter ansökan medge att lånet efterges. Som ytterligare förutsättning för eftergift av lånet gäller att antalet tomma lägenheter i kommunen är betydande och att låntagaren kan anses ha gjort vad som skäligen kan begäras för att nedbringa hyresförlusterna. Uppsägning och övertagande av lån 14 § Länsbostadsnämnden kan säga upp lån till betalning helt eller delvis om 1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts, 2. det för huset beviljade bostadslånet sägs upp, 3. låntagaren eller kommunen vidtar eller underlåter att vidta åtgärder i uppenbart syfte att motverka att lägenheterna i huset hyrs ut. 15 § Övergår hus som omfattas av lån till ny ägare och vill han överta lånet, skall han ansöka om detta hos länsbostadsnämnden inom tre månader från den dag huset övergick till honom. Om huset övergår till en bostadsrättsförening vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, får dock lånet inte övertas. Om medgivande att överta lån inte söks eller lämnas, skall lånet sägas upp till betalning. Omfattar lånet även annat hus än sådant som har övergått till ny ägare, skall beslut om övertagande eller uppsägning avse den del av lånet som, enligt de föreskrifter plan- och bostadsverket meddelar, beräknas belöpa på det eller de hus som har övergått till den nya ägaren. Förordning (1988:308). Förfarandet i låneärenden m. m. 16 § Ansökan om lån skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in till förmedlingsorganet. Till ansökningshandlingarna skall fogas utredning som visar lånesökandens uteblivna hyresintäkter. 17 § Förmedlingsorganet skall vid behov lämna lånesökanden tillfälle att komplettera ansökningshandlingarna och därefter sända handlingarna med eget yttrande till länsbostadsnämnden. 18 § Länsbostadsnämnden beslutar om lån och om utbetalning av lån. I beslut om lån skall anges storleken av och villkoren för lånet. Förordning (1989:584). 19 § Ansökan om framflyttning av den tidpunkt från vilken lånet skall löpa med ränta och amorteras eller om eftergift av lånet ges in till länsbostadsnämnden som med eget yttrande sänder den till regeringen. Låneförvaltning 20 § Lån enligt denna förordning förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:584). Övriga bestämmelser 21 § Föreskrifter för tillämpningen av 16--18 §§ denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:308). 22 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos plan- och bostadsverket genom besvär. Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1988:308). Övergångsbestämmelser 1988:308 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 15 § första stycket i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om huset har förvärvats före ikraftträdandet.