Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:38 · Visa register
Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1979-02-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:988
1 § Med läkarintyg för sjöfolk avses i denna förordning läkarintyg enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2003:446). 2 § Läkarintyg för sjöfolk får i Sverige utfärdas av den som är behörig att här utöva läkaryrket. 3 § Chefen för utrikesdepartementet utser de läkare som utom riket får utfärda läkarintyg för sjöfolk och publicerar en förteckning över dessa läkare. 4 § Vid läkarundersökning som skall ligga till grund för läkarintyg för sjöfolk skall sjömannen lämna en skriftlig hälsodeklaration och därvid på heder och samvete försäkra att uppgifterna i denna är riktiga. När undersökningen bara gäller syn- och hörselförmågan behöver någon hälsodeklaration dock inte lämnas. 5 § Närmare föreskrifter om läkarundersökningen får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Transportstyrelsen fastställer efter samråd med Socialstyrelsen formulär för läkarintyg för sjöfolk och hälsodeklaration och tillhandahåller de blanketter som behövs. Förordning (2008:1105). 6 § Ytterligare föreskrifter om kraven på syn- och hörselförmåga får meddelas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har hörts. Transportstyrelsen får i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har hörts besluta om undantag från föreskrifter som meddelats enligt första stycket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:988). 7 § När föreskrifter utfärdas med stöd av 5 eller 6 § skall samråd också ske med berörda organisationer för redare och ombordanställda. 8 § Bestämmelser om att i vissa fall godta andra dokument och intyg i stället för läkarintyg enligt denna förordning finns i 2 kap. 1 § andra stycket förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal och i 3 och 3 a §§ förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän. Förordning (2007:240). 9 § Ett beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1105). Övergångsbestämmelser 1989:921 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och som gäller vid ikraftträdandet skall vid tillämpning av denna förordning anses ha meddelats enligt denna.