Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:478 · Visa register
Lag (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:41
Upphävd: 1990-01-01 överg.best.
1 § Den som innehar en mottagare som är avsedd för mottagning av bildsändning med eller utan ljud (televisionsmottagare) skall betala mottagaravgift med 271 kronor per kalenderkvartal. Avgiften betalas till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1989:495). 2 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla innehav av televisionsmottagare finns i lagen (1989:41) om TV-avgift. Lag (1989:42). 3 § Avgift som har erlagts för televisionsmottagare gäller även annan televisionsmottagare, om mottagarna 1. är avsedda att användas i innehavarens hushåll av honom själv, hans familj, annan medlem av hushållet eller inneboende som är helt i hushållets kost, 2. är avsedda för försäljning eller demonstration och förvaras på samma försäljnings- eller demonstrationsställe, 3. innehas inom sjukhus, vårdanstalt, ålderdomshem eller liknande inrättning och är avsedda att användas av dem som vårdas där, 4. innehas i hotell- eller pensionatsrörelse och är avsedda att användas av tillfälliga gäster, eller 5. innehas av läroanstalt och är avsedda att användas för undervisningen. Avgift som har erlagts för televisionsmottagare gäller även annan sådan mottagare som är avsedd att användas i motorfordon, om fordonet är registrerat på den som har erlagt avgiften, medlem av hans familj eller annan medlem av hans hushåll och icke huvudsakligen används i yrkesmässig trafik. Avgift som har erlagts för televisionsmottagare, vilken används inom lägenhet som är avsedd för annat ändamål än bostad och disponeras av den som innehar mottagaren, gäller även ytterligare nio sådana mottagare inom lägenheten, i den mån föreskrift i första stycket ej är tillämplig. För varje påbörjad följande grupp om tio mottagare utgår avgift såsom för en mottagare. 4 § Avgift betalas inte för televisionsmottagare som 1. på grund av sin konstruktion inte kan användas för att ta emot markbundna rundradiosändningar, 2. finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program, 3. innehas av tjänsteman vid utländsk beskickning eller lönat konsulat, om utrikesdepartementet bestämmer det, 4. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri, 5. innehas på prov under högst 15 dagar, eller 6. efter anmälan till myndighet som avses i 1 § andra stycket har blivit nedmonterad, inpackad och undanställd eller på annat sätt försatt ur brukbart skick. Lag (1989:42). 5 § Föreskrift om mottagare i denna lag avser även återgivningsanordning som är ansluten till mottagaren. Föreskrifterna i denna lag gäller ej navigeringsmottagare. 6 § har upphävts genom lag (1989:42). Övergångsbestämmelser 1989:41 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989. 2. Lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Lagen gäller dock fortfarande i fråga om skyldighet att betala mottagaravgift som har uppkommit dessförinnan. 3. För den som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift och som skall betala TV-avgift efter ikraftträdandet av den nya lagen, skall Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före utgången av år 1989 fatta beslut enligt 9 § i den nya lagen. Sedan bolaget har fattat ett sådant beslut i fråga om en avgiftsskyldig, skall den nya lagen tillämpas på honom i stället för den äldre lagen. Den äldre lagen gäller fortfarande till utgången av år 1989 i fråga om övriga avgiftsskyldiga som avses i denna punkt. 4. Vid bestämmande av avgiften för den första avgiftsperioden enligt punkt 3 skall bolaget beakta om avgiften avser tid för vilken mottagaravgift har betalats enligt den äldre lagen. Om det uppstår mellanrum mellan den tid för vilken avgift har betalats enligt den äldre lagen och den första avgiftsperiodens början, skall bolaget tillämpa 7 § tredje stycket i den nya lagen. 5. I fråga om den som driver hotell- eller pensionatsrörelse skall för tiden till utgången av år 1989 TV-avgiften för en mottagare som är avsedd att användas av tillfälliga gäster i rörelsen omfatta även övriga sådana mottagare i rörelsen. 6. För tiden till utgången av år 1989 skall bolaget, så snart det har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen i fråga om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift, underrätta televerket om beslutet. 7. Om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift före utgången av detta år skriftligen anmäler till bolaget att hans innehav av TV-mottagaren har upphört, skall bolaget, om det inte har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen, underrätta televerket om att avanmälan skett. 8. Varje statlig myndighet som innehar TV-mottagare skall senast den 1 april 1989 anmäla till bolaget hur många mottagare som myndigheten innehar. 9. Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse och som innehar TV-mottagare som används i rörelsen skall senast den 1 februari 1990 anmäla till bolaget hur många mottagare som innehas i rörelsen. 1989:42 Denna lag träder i kraft i fråga om 4 § 1 och 2 den 1 april 1989 och i övrigt den 1 mars 1989.