Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1009 · Visa register
Förordning (1977:1009) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 november 1977, m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1977-12-01
1 § Denna förordning gäller normalbelopp av sådan egen- eller familjepension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - eller föreskrifter meddelade av Kungl. Maj:t före utfärdandet av SPR eller sådan familjepension enligt allmänt pensionsavtal, till vilken rätten har grundats i anställning som har upphört senast den 30 juni 1977. 2 § Om beräknat helt normalbelopp av pension för juli månad år 1977 understeg 2400 kronor för egenpension och 1200 kronor för familjepension höjes normalbeloppet, om ej annat följer av andra stycket, med 30 kronor, dock högst till 2400 kronor respektive 1200 kronor. Vid tillämpning av första stycket i fråga om pension som är avkortad minskas samtliga belopp som angives där i samma grad. I fråga om förtidspension eller familjepension efter den, som vid sin död åtnjöt förtidspension, minskas ifrågavarande belopp även i samma grad som normalbeloppet har minskats enligt 12 § 1 mom. sjätte stycket SPR. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med 10 procent, minskas beloppen även i förhållande härtill.