Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:69 · Visa register
Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1974-02-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1987:982
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Maj:t förordnar följande med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.) Det mellan Sverige och Kenya den 28 juni 1973 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. Övergångsbestämmelser 1974:69 Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som förfallit till betalning den 1 januari 1973 eller senare, beträffande sjömansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar på inkomst som förvärvats den 1 januari 1973 eller senare samt beträffande övriga skatter på inkomst och förmögenhet, som taxeras år 1974 eller senare år.