Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1217 · Visa register
Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1971-12-17
1 § Underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken skall lämnas skriftligen till kammarkollegiet. 2 § Underrättelse skall innehålla uppgift om 1. den domstol vid vilken rättegång är anhängig, 2. parternas namn och adress, 3. fastigheten, 4. den fråga som rättegången rör. 3 § När kammarkollegiet har mottagit underrättelse, skall kollegiet ge den som har lämnat underrättelsen bevis om mottagandet.