Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1013 · Visa register
Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1971-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1597
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:308
Upphävd: 2000-07-01
1 § Ärende, som avses i 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister, prövas av statens lantmäteriverk. 2 § Har lantmäteriverket meddelat förordnande enligt 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister eller enligt 1 § stadsregisterkungörelsen (1971:1010), skall lantmäteriverket, sedan förordnandet vunnit laga kraft, sända avskrift av förordnandet och kopia av därvid fogad karta till kammarkollegiet, den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och fastighetsbildningsmyndigheten. Förordning (1991:1597). 3 § har upphävts genom denna förordning (1990:259).