Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:663 · Visa register
Reglemente (1960:663) för Sareks nationalpark
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1960-10-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
1 § Sareks nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte. 2 § Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 3 § här nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral; att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att borttaga andra växter eller växtdelar; att fiska utan särskilt tillstånd; att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller bortföra ägg, rom eller bo; att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling eller beta kreatur; att medföra hund; att nyttja motordrivet fordon eller motorbåt; att landa med luftfartyg. Kungörelse (1968:665). 3 § Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp eld eller anordna skydd; att plocka bär för omedelbar förtäring; att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller egendom; att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan erforderliga rid- och klövjedjur; att under tiden den 1 januari - den 30 april medföra draghund, därest denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn; att landa med luftfartyg i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende. 4 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:665).