Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:69 · Visa register
Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1934-04-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:185
Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlik ningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område. Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbe slutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag (1977:596). Övergångsbestämmelser 1977:1001 Regeringen föreskriver att lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978. 1981:9 Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer. Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för hållande till de övriga länderna. 1983:159 Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark och Finland den 1 maj 1983.