Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:2 · Visa register
Förordning (2023:2) om tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina till Sverige
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2023-01-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:19
Ikraft: 2023-01-07
Tidsbegränsad: 2023-02-19
1 § I denna förordning finns föreskrifter om tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina till Sverige för att hindra att en ny variant av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 3 § En utlänning som reser till Sverige från Kina ska nekas inresa i landet och avvisas. Första stycket gäller inte för 1. personer som kan uppvisa ett intyg om ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion, 2. personer som är under 12 år, 3. EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, 4. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige eller en annan EU-stat, 5. personer som har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, 6. personer som har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, 7. personer som har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket, 5 kap. 3 § första stycket 1-4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av 3-6 eller till en svensk medborgare, 8. personer som är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlemmar till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), 9. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen, 10. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete samt hjälparbetare och personal inom det civila försvaret, 11. personer med trängande familjeskäl, 12. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl, 13. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet, 14. personal som transporterar gods samt annan personal inom transportsektorn, eller 15. sjömän. 4 § Avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen. Trots första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla. 5 § Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att intyg som avses i 3 § andra stycket 1 ska godtas.