Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:190 · Visa register
Tillkännagivande (2022:190) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-03-10
Ikraft: 2022-03-16
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1952 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärden för offentliga varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1953 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar, 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1951 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärden för koncessioner, 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1950 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt, och 5. kommissionens meddelande (2021/C 457/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Vad upphandlingen Tröskelvärdet i Tröskelvärdet avser euro i svenska kronor Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter 140 000 1 456 476 Projekttävlingar som anordnas av centrala upphandlande myndigheter 140 000 1 456 476 Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 140 000 1 456 476 Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter 215 000 2 236 731 Projekttävlingar som anordnas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter 215 000 2 236 731 Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 215 000 2 236 731 Byggentreprenadkontrakt 5 382 000 55 991 099 Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 750 000 7 802 550 Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §: Vad upphandlingen Tröskelvärdet i Tröskelvärdet avser euro i svenska kronor Tjänstekontrakt 215 000 2 236 731 Byggentreprenadkontrakt 5 382 000 55 991 099 Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Vad upphandlingen Tröskelvärdet i Tröskelvärdet avser euro i svenska kronor Varu- och tjänstekontrakt samt projekttävlingar 431 000 4 483 865 Byggentreprenadkontrakt 5 382 000 55 991 099 Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 1 000 000 10 403 400 Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Vad upphandlingen Tröskelvärdet i Tröskelvärdet avser euro i svenska kronor Koncessioner 5 382 000 55 991 099 Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1: Vad upphandlingen Tröskelvärdet i Tröskelvärdet avser euro i svenska kronor Varu- och tjänstekontrakt 431 000 4 483 865 Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2: Vad upphandlingen Tröskelvärdet i Tröskelvärdet avser euro i svenska kronor Byggentreprenadkontrakt 5 382 000 55 991 099