Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1008 · Visa register
Förordning (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2022-06-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:610
Ikraft: 2022-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisning av en kommun som ska ordna boende enligt 3 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordningen är meddelad med stöd av - 23 a § lagen om mottagande av asylsökande m.fl. i fråga om 3, 4, 6 och 7 §§, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Prognos för behov av boende 2 § Migrationsverket ska ta fram en prognos för det totala boendebehovet för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som inte är ensamkommande barn. Migrationsverket ska även beräkna hur många av dessa utlänningar som behöver anvisas en kommun som ska ordna boende. Antal anvisningar per kommun 3 § /Upphör att gälla U:2024-01-01/ Det sammanlagda antalet utlänningar som Migrationsverket får anvisa kommunerna att ordna boende för under 2023 får inte överstiga 7 100. Förordning (2022:1560). 3 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ Det sammanlagda antalet utlänningar som Migrationsverket får anvisa kommunerna att ordna boende för under 2024 får inte överstiga 5 500. Förordning (2023:610). 4 § Migrationsverket ska, så snart det är möjligt, utifrån det antal utlänningar som anges i 3 § ta fram en beräkning av antalet anvisningar per kommun (fördelningstal). Kommunerna och regeringen ska omgående informeras om fördelningstalen per kommun. Om det med hänsyn till behovet av att kunna beakta barnets bästa finns synnerliga skäl, får Migrationsverket revidera fördelningstalen till enskilda kommuner under den aktuella perioden. Vid beräkningen av fördelningstalen ska, utöver de kriterier som framgår av 3 b § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., hänsyn tas till det totala antalet utlänningar med tillfälligt skydd som vistas i kommunen. Dessutom får, vid behov, kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas. Beslut om anvisning av en kommun som ska ordna boende 5 § Migrationsverket får inom ramen för fördelningstalen besluta att i det enskilda fallet anvisa en kommun som ska ordna boendet enligt 3 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 6 § En kommun ska ha ordnat boende senast inom en månad från tidpunkten för beslutet att kommunen ska ordna boendet. Prioritering vid anvisningar 7 § Utlänningar som bor i ett sådant boende som en kommun har ordnat enligt 3 a § tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. eller som bor i en av Migrationsverkets förläggningar ska ha förtur vid anvisningar. Även utlänningar som har varit ensamkommande barn ska ha förtur vid anvisningar när de fyller 18 år. En sådan anvisning ska i första hand avse samma kommun som utlänningen vistats i enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Uppgiftsskyldighet 8 § Migrationsverket ska till den kommun som anvisats enligt 5 § lämna de uppgifter om en utlänning som behövs för kommunens anordnande av boendet. Migrationsverket ska även lämna uppgifter till kommunen vid ändrade förhållanden. Överklagande 9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.