Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:827 · Visa register
Förordning (2020:827) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-10-01
Ikraft: 2020-11-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2020:826) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EU-förordningen). Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen. 2 § Inspektionen för strategiska produkter är kontaktpunkt enligt artikel 11.1 i EU-förordningen. 3 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om formerna för att fullgöra uppgiftsskyldigheten i artikel 9.4 i EU-förordningen.