Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:516 · Visa register
Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ikraft: 2020-07-12
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, här benämnd EU:s plattformsförordning, och - lagen (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ansvarig myndighet 2 § Kommerskollegium ska stödja näringsidkare genom att informera om bestämmelserna i EU:s plattformsförordning och ge praktiskt stöd för tillämpningen av den förordningen. 3 § Kommerskollegium ska kontrollera att EU:s plattformsförordning följs, genom att initiera samråd med en näringsidkare som myndigheten bedömer överträder den förordningen. 4 § Kommerskollegium ska senast den 31 juli vart tredje år rapportera till regeringen (Utrikesdepartementet) om myndighetens arbete enligt 2 och 3 §§. Den första rapporten ska lämnas in senast den 31 juli 2021.