Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:558 · Visa register
Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2019-07-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:698
Ikraft: 2019-08-15 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för 1. insatser som syftar till att öka deltagandet i förskolan, särskilt av barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska, 2. särskilda språkutvecklande insatser för barn som avses i 1, och 3. kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder (bidragsår) i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidraget betalas ut vid ett tillfälle per bidragsår. 3 § Statsbidrag får lämnas till kommuner för insatser som anges i 1 §. 4 § Statsbidrag får inte lämnas för insatser som bidrag lämnats för på annat sätt. Ansökan och beslut 5 § Ansökan om statsbidrag ska ges in till Statens skolverk. 6 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut stats- bidrag enligt denna förordning. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Beräkning av statsbidrag 7 § Statens skolverk ska i början av varje bidragsår besluta en bidragsram för varje kommun. Vid fastställande av bidragsramen ska det totala statsbidraget fördelas med beaktande till en tredjedel vardera av - hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen, - hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen, och - hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är barn till nyinvandrade och som är folkbokförda i kommunen. Bidragsramen för ett bidragsår ska fastställas till minst 150 000 kronor per kommun. Förordning (2019:698). 7 a § Med barn till nyinvandrade avses i denna förordning barn vars båda föräldrar 1. är födda utomlands, och 2. har kommit till Sverige under de senaste fem åren. Förordning (2019:698). Uppföljning och redovisning 8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. 9 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som myndigheten begär. Återbetalning och återkrav 10 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. villkoren för bidraget inte har följts, 4. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller 5. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats. 11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. 12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Bemyndigande 13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2019:558 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2019. 2. Bidragsåret 2019 omfattar perioden 1 juli-31 december 2019. Bidragsramen för det bidragsåret ska fastställas till minst 100 000 kronor per kommun.