Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:547 · Visa register
Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2019-06-27
Ikraft: 2019-08-01
Förbud mot användning av uppgifter 1 § Uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får inte användas för att utreda brott. Tillgång till uppgifter 2 § De brottsbekämpande myndigheterna ska se till att tillgången till sådana uppgifter som avses i 1 § begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att uppgifterna inte får användas för att utreda brott. Tillsyn 3 § Bestämmelser om tillsyn över Polismyndighetens och Säker- hetspolisens tillämpning av denna lag finns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.