Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:808 · Visa register
Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2017-06-29
Ikraft: 2018-02-01
Tidsbegränsad: 2019-09-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. 2 § Polismyndigheten ska kontrollera om det finns en ägare till de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in. Ägaren ska underrättas om inlämnandet om det inte står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet. Underrättelsen ska delges ägaren och innehålla information om att egendomen tillfaller staten om ägaren inte skriftligen gör anspråk på egendomen inom en månad från det att ägaren har fått del av underrättelsen. Ett anspråk ska göras skriftligen hos Polismyndigheten. 3 § Polismyndigheten ska förvara inlämnade skjutvapen och inlämnad ammunition till dess att egendomen 1. har lämnats ut med stöd av 3 § andra stycket lagen (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller 2. har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag. 4 § Polismyndigheten ska ansvara för att de skjutvapen och den ammunition som har tillfallit staten förstörs. Om egendomen behövs för ett musealt eller ett militärt ändamål ska den dock överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen. 5 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.